Πιστοποιητικά

Πιστοποίηση ISO

Η εταιρία Διαβάτης Β. και ΣΙΑ Ε.Ε. συνεργάζεται με την Tatsuno Europe a.s. της όποιας το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 9001:2008. Το σύστημα παρακολουθείται περιοδικά από την ελεγκτική εταιρεία TÜV Management Service GmbH.

 

 

Γνωστοποίηση Διασφάλιση Ποιότητας

 

Πιστοποιητικό Συστήματος Οοιότητας